Használt Ingatlan Vásárlás 2021

Használt ingatlan vásárlás 2021

Ha megvan a kiszemelt lakás, és az ingatlan tulajdoni lapja is rendben van, valamint az eladó(k)
személyazonosságáról is meggyőződött a vevő, valamint felek a szerződés főbb feltételeiben is
megállapodtak (vételár, fizetési ütemezés, birtokbaadási határidő, stb.), akkor ügyvédet kell megbíznia a
joggyakorlat szerint a vevőnek, ezzel együtt tulajdonjoga átvezetésével felmerülő díjakat is neki kell
viselnie.

Milyen iratok szükségesek az adásvételi szerződés megszerkesztéséhez?

Az okiratszerkesztő ügyvéd számára a következő iratokat szükségesek az ingatlan adásvételi szerződés
elkészítéséhez:

 • az eladói és vevői oldal személyi igazolványa, lakcím-és adókártyája,
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amennyiben az rendelkezésre áll. Amennyiben nem, tulajdoni lap a www.magyarorszag.hu oldalról is lekérhető személyesen vagy az ügyvéd által,
 • amennyiben az ingatlan lakóépületnek minősül, főszabály szerint energetikai tanúsítvánnyal is kell rendelkeznie, amelyet az eladó készíttet el,
 • társasházi ingatlan esetén az eladói oldalnak kell biztosítania a társasház alapító okiratát, illetve szervezeti és működési szabályzatát, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd tájékozódni tudjon, hogy terheli-e elővásárlási jog az ingatlant,
 • banki finanszírozás esetén érdemes a kölcsönt nyújtó bank által megkövetelt banki feltételeket is megküldeni az okiratszerkesztő ügyvéd számára a vevői oldalnak.

Hitelfelvétel esetén

Az esetek többségében a vásárlások finanszírozásához a vevők kölcsönt vesznek fel, illetve egyéb állami
támogatást igényelnek. Amennyiben ez a helyzet, az ajánlattétel előtt mindenképpen érdemes előzetesen
tájékozódnia a vevőnek, hogy jövedelme, családi státusza alapján milyen kölcsönt/állami támogatást és
milyen mértékben igényelhet, vagyis érdemes előzetes hitelelbírálást végeztetnie.

Foglaló kontra előleg

A foglalózás történhet az ingatlan adásvételi szerződést megelőzően vagy az ingatlan adásvételi
szerződésben is kiköthető.

A gyakorlat szerint a foglaló a vételár 10 %-a.

Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból
hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés
meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

A fentiek alapján a foglaló némi kockázatot is rejt magában, mivel a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az
adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Minden esetben akkor érdemes
tehát belevágni az ingatlanvásárlásba-illetve eladásba a foglalózással együtt, ha szándék végleges.

Az előleget szintén az ingatlanvásárlási szándék komolysága jeléül szoktak a felek kikötni. Az alapvető
különbség az a foglaló és az előleg között, hogy az előleg a szerződéskötés meghiúsulása estén visszajár,
vagyis az előleg esetében mérsékeltebb a kockázat a foglalóhoz képest.

Terhek, tények, igények

Általánosságban a vevő célja, hogy a per-, teher-és igénymentes ingatlantulajdont szerezzen. A vevői oldal
számára az ajánlattétel előtt érdemes megvizsgálni az ingatlan tulajdoni lapját a terhek, tények és igények
tekintetében, hogy azok esetleges fennállása összeegyeztethető-e az megvásárolni kívánt ingatlannal
kapcsolatos elvárásaival.

Ha van is teher az ingatlanon a tulajdoni lap alapján, pl. banki kölcsönre tekintettel jelzálogjog, valamint
elidegenítési és terhelési tilalom, a vételár egy részéből az eladó köteles törleszteni a bank felé a
kölcsöntartozást, így ezáltal biztosítható, hogy vevő tehermentes ingatlanhoz jusson.

Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetében, amennyiben a vevő nem kifejezetten haszonélvezettel
terhelt ingatlan tulajdonjogát kívánja megvásárolni, a haszonélvező hozzájárulása és lemondása is
szükséges az ingatlan eladásához, illetve annak rögzítése, hogy ingyenesen vagy ellenérték fejében mond le
haszonélvezeti jogának gyakorolásáról.

A permentesség azt jelenti, hogy nincsen az ingatlannal kapcsolatos per folyamatban.

A tehermentesség a tulajdonjog feletti szabad rendelkezést jelenti. Terhet jelent a tulajdoni lap III. részén
bejegyzett, a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, megállapodáson és bírósági
határozaton alapuló földhasználati jog, haszonélvezeti jog és használat joga, telki szolgalmi jog, elő- és
visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog, tartási-és életjáradéki jog, jelzálogjog, végrehajtási jog.

Az igénymentesség azt jelenti, hogy nincs jelenlegi vagy a jövőben várható követelés, amely az ingatlan
tulajdonjogát korlátozná vagy értékét csökkentené.

Használt ingatlan vásárlás illeték 2021

Nem kimerítő, hanem példálózó jelleggel az alábbi, gyakran alkalmazott illetékmentességi szabályok a
következők:

 • lakóház építésére alkalmas telek, amelyre az illetékkiszabástól számított 4 éven belül lakóházat építenek,
 • vételi, elővásárlási jog alapján helyi önkormányzat vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának megszerzése,
 • termőföld földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, amennyiben a tulajdont szerző földműves vállalja, hogy 5 évig nem idegeníti el, vagyoni értékű jogot nem alapít, és erdő-és mezőgazdasági célra hasznosítja,
 • egyenesági rokonok egymás közötti tulajdonátruházása,
 • házastársak egymás közötti tulajdonátruházása,
 • házastársi vagyonközösség megszüntetése,
 • lakástulajdon magánszemély bérlője vagy annak örököse általi megvásárlása,
 • CSOK felhasználásával való tulajdonszerzés,
 • lakástulajdon magánszemélyek közötti cseréje,
 • a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy azt követő 1 éven belül eladott másik lakástulajdon esetén,
 • 15 év alatti fiatal, 15 millió forgalmi értéket meg nem haladó első lakástulajdon megszerzése esetén

Magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának megszerzése esetén legfeljebb 12 havi pótlékmentes
részletfizetésre irányuló kedvezményre jogosult.

Használt ingatlan vásárlás 2021 költségek

Igazgatási szolgáltatási díj (földhivatali díj)

 • elsőfokú eljárás (pl. tulajdonjog bejegyzése) – 6.600,- Ft/érintett ingatlan
 • jelzálogjog bejegyzése – 12.600,- Ft/érintett ingatlan
 • soron kívüli eljárás díja – 10.000,- Ft/érintett ingatlan

Tulajdoni lap díja

 • nem hiteles tulajdoni lap – 1.000,- Ft
 • hiteles tulajdoni lap – 3.600,- Ft

Ügyvédi munkadíj

 • az ügyvéddel való megállapodás kérdése.

Eljárási határidők

Az általános ügyintézési határidő 60 nap, sommás eljárásban, ahol nincsen ellenérdekű fél, 8 nap.

Indokolt esetben kérelemre soron kívüli ügyintézés kérhető az eljárási díjon felül megfizetett 10.000,- Ft
ellenében. Soronkívüliség esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló
törvényes ügyintézési határidő fele.

Megosztás

Kérjen visszahívást

Töltse ki az űrlapot és 24 órán belül felveszem Önnel a kapcsolatot.

Visszahívás igénylő űrlap

Töltse ki az űrlapot és 24 órán belül felveszem Önnel a kapcsolatot.